Regulamin korzystania z usług

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2023

UMOWA NA NASZE WARUNKI PRAWNE

Jesteśmy RAYTON PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka,” „my,” „nas,” „nasza”), zarejestrowaną firmą w Polsce pod adresem UL. HOŻA 86/210, WARSZAWA, WARSZAWA 00-682.

Prowadzimy stronę internetową https://raytonsun.io/ („Strona”), a także inne powiązane produkty i usługi, które odnoszą się lub łączą z niniejszymi warunkami prawnymi („Warunki Prawne”) (łącznie „Usługi”).

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem +48 536 071 872, e-mailem na adres [email protected] lub listownie pod adresem UL. HOŻA 86/210, WARSZAWA, WARSZAWA 00-682, Polska.

Niniejsze Warunki Prawne stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, czy to osobiście, czy w imieniu podmiotu („Ty”), a RAYTON PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, dotyczącą Twojego dostępu do i korzystania z Usług. Wyrażasz zgodę, że przez korzystanie z Usług zapoznałeś się, zrozumiałeś i wyraziłeś zgodę na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków Prawnych. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z CAŁYMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRAWNYMI, MASZ WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z USŁUG I NATYCHMIAST MUSISZ PRZESTAĆ ICH UŻYWAĆ.

Dodatkowe warunki i postanowienia lub dokumenty, które mogą być zamieszczone na Usługach od czasu do czasu, są wyraźnie włączone w niniejszy regulamin. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków Prawnych według naszego uznania. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatnia aktualizacja” tych Warunków Prawnych, a Ty zrzekasz się prawa do otrzymania osobnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za regularne sprawdzanie tych Warunków Prawnych, aby być na bieżąco z ich aktualizacjami. Kontynuując korzystanie z Usług po zamieszczeniu zmienionych Warunków Prawnych, będziesz podlegał zmianom w tych Warunkach Prawnych.

Usługi są przeznaczone dla użytkowników mających co najmniej 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie są uprawnione do korzystania z Usług ani do rejestracji w Usługach.

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków Prawnych w celu zachowania ich dla własnych zapisów.

SPIS TREŚCI

 1. NASZE USŁUGI
 2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 3. REPREZENTACJE UŻYTKOWNIKA
 4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
 5. ZAKUPY I PŁATNOŚCI
 6. POLITYKA ZWROTÓW
 7. ZABRONIONE DZIAŁANIA
 8. WKŁAD GENEROWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
 9. LICENCJA NA WNIESIENIE WKŁADU
 10. WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI
 11. REKLAMODAWCY
 12. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI
 13. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 14. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE
 15. MODYFIKACJE I PRZERWANIA
 16. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
 17. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 18. KOREKTY
 19. OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI
 20. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 21. ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
 22. DANE UŻYTKOWNIKA
 23. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY
 24. INNE POSTANOWIENIA
 25. KONTAKT Z NAMI
 1. NASZE USŁUGI

Informacje udostępniane podczas korzystania z Usług nie są przeznaczone do dystrybucji ani użytku przez żadną osobę ani podmiot w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, w którym taka dystrybucja lub użytkowanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacją, lub w którym działalność taka podlegałaby wymogowi rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które wybierają dostęp do Usług z innych lokalizacji, działają na własną inicjatywę i są wyłącznie odpowiedzialne za zgodność z lokalnymi przepisami, jeśli i w zakresie, w jakim przepisy lokalne są stosowane.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasza własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej związanych z naszymi Usługami, w tym wszelkich kodów źródłowych, baz danych, funkcjonalności, oprogramowania, projektów stron internetowych, treści audio, wideo, tekstów, fotografii i grafik w ramach Usług (łącznie „Treść”), a także znaków towarowych, znaków usługowych i logotypów zawartych w Usługach (tzw. „Znaki”).

Nasza Treść i Znaki są chronione prawem autorskim, prawem znaków towarowych oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi własności intelektualnej i konkurencji nieuczciwej w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Treść i Znaki są udostępniane w ramach Usług „TAK, JAK SĄ” wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku lub wewnętrznego celu biznesowego.

Twoja korzystanie z naszych Usług

Pod warunkiem zachowania zgodności z niniejszymi Warunkami Korzystania, w tym sekcją „ZAKAZANE DZIAŁANIA” poniżej, udzielamy Ci nieekskluzywnej, nieprzenoszalnej, odwoływalnej licencji na:

 • dostęp do Usług;
 • pobranie lub wydrukowanie kopii dowolnej części Treści, do której uzyskałeś właściwy dostęp.

Wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku lub wewnętrznego celu biznesowego.

Za wyjątkiem określonych w tej sekcji lub gdzie indziej w naszych Warunkach Korzystania, żadna część Usług ani żadna Treść lub Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, transmitowane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane w jakikolwiek sposób komercyjny bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z Usług, Treści lub Znaków w sposób inny niż określony w tej sekcji lub gdzie indziej w naszych Warunkach Korzystania, prosimy o zgłoszenie swojego żądania pod adresem: [email protected]. Jeśli kiedykolwiek udzielimy Ci zgody na umieszczenie, reprodukcję lub publiczne wyświetlenie jakiejkolwiek części naszych Usług lub Treści, musisz nas wymienić jako właścicieli lub licencjodawców Usług, Treści lub Znaków oraz upewnić się, że na umieszczonej, skopiowanej lub wyświetlonej Treści widoczne jest oznaczenie praw autorskich lub własności.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie Tobie w odniesieniu do Usług, Treści i Znaków.

Naruszenie tych praw własności intelektualnej będzie stanowić poważne naruszenie naszych Warunków Korzystania, a Twoje prawo do korzystania z naszych Usług ulegnie natychmiastowemu rozwiązaniu.

Twoje zgłoszenia

Przed skorzystaniem z naszych Usług, prosimy dokładnie zapoznać się z tą sekcją oraz sekcją „ZAKAZANE DZIAŁANIA”, aby zrozumieć (a) prawa, które nam przysługują, oraz (b) obowiązki, jakie masz, gdy zamieszczasz lub przesyłasz jakąkolwiek treść za pośrednictwem Usług.

Zgłoszenia: Przesyłając nam bezpośrednio pytanie, komentarz, sugestię, pomysł, opinię lub inne informacje dotyczące Usług („Zgłoszenia”), zgadzasz się na przekazanie nam wszystkich praw własności intelektualnej do takiego Zgłoszenia. Zgadzasz się, że będziemy właścicielem tego Zgłoszenia i będziemy uprawnieni do jego nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek legalnej celu, zarówno komercyjnie, jak i w inny sposób, bez uznania lub odszkodowania dla Ciebie.

Jesteś odpowiedzialny za to, co publikujesz lub przesyłasz: Przesyłając nam Zgłoszenia za pośrednictwem jakiejkolwiek części Usług, potwierdzasz, że:

 • Potwierdzam, że przeczytałem i zgadzam się z naszymi „ZABRONIONYMI DZIAŁANIAMI” oraz że nie będę publikował, wysyłał, publikował, przesyłał ani przekazywał za pośrednictwem Usług żadnych Zgłoszeń, które są nielegalne, nękające, pełne nienawiści, szkodliwe, oszczercze, obsceniczne, znieważające, dyskryminujące, stanowiące zagrożenie dla jakiejkolwiek osoby lub grupy, o charakterze seksualnym, fałszywe, niedokładne, wprowadzające w błąd lub oszukańcze;
 • W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, rezygnuję z wszelkich praw moralnych do takiego Zgłoszenia;
 • Gwarantuję, że każde takie Zgłoszenie jest mojego autorstwa lub że posiadam niezbędne prawa i licencje do jego przesłania oraz pełnię uprawnień do udzielenia nam wyżej wymienionych praw w odniesieniu do moich Zgłoszeń;
 • Gwarantuję i oświadczam, że moje Zgłoszenia nie stanowią informacji poufnych.

Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za Twoje Zgłoszenia i wyraźnie zgadzasz się zrekompensować nam wszelkie straty, jakie możemy ponieść w wyniku Twojego naruszenia (a) tej sekcji, (b) praw własności intelektualnej stron trzecich lub (c) obowiązującego prawa.

 1. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Poprzez korzystanie z Usług, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie informacje rejestracyjne, które przekazujesz, będą prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne; (2) będziesz dbać o dokładność takich informacji i natychmiast aktualizować dane rejestracyjne w miarę potrzeby; (3) masz prawne zdolności i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków; (4) nie jesteś nieletni w jurysdykcji, w której mieszkasz; (5) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Usług za pomocą automatycznych lub nie-ludzkich metod, za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób; (6) nie będziesz korzystać z Usług w celu nielegalnego lub nieautoryzowanego działania; oraz (7) Twoje korzystanie z Usług nie naruszy żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Twojego konta oraz odmowy udzielenia jakiejkolwiek obecnej lub przyszłej możliwości korzystania z Usług (lub ich części).

 1. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Może być konieczne dokonanie rejestracji, aby korzystać z Usług. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i będziesz odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z Twojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany nazwy użytkownika, którą wybierzesz, jeśli stwierdzimy, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób nieodpowiednia, według naszego wyłącznego uznania.

 1. ZAKUPY I PŁATNOŚCI

Zgadzasz się dostarczyć aktualne, kompleksowe i dokładne informacje dotyczące zakupu oraz konta dla wszystkich transakcji dokonanych za pośrednictwem Usług. Dodatkowo, zobowiązujesz się niezwłocznie aktualizować informacje na koncie oraz płatności, w tym adres e-mail, metodę płatności oraz datę wygaśnięcia karty płatniczej, abyśmy mogli zrealizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Podatek od sprzedaży zostanie dodany do ceny zakupów, zgodnie z naszym uznaniem. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Wszystkie płatności będą dokonywane w polskich złotych (PLN).

Zgadzasz się zapłacić wszystkie opłaty za Twoje zakupy po obowiązujących wówczas cenach oraz ewentualne opłaty za wysyłkę, a także upoważniasz nas do obciążenia Twojego wybranego dostawcy płatności za wszelkie takie kwoty po złożeniu zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do korekty wszelkich błędów lub pomyłek w cenach, nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji dowolnego zamówienia złożonego za pośrednictwem Usług. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować Usługi. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu Usług, które naszym zdaniem naruszają zasady lub jakość świadczenia Usług.

 1. POLITYKA ZWROTÓW

Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne i nie podlegają zwrotowi.

 1. ZABRONIONE DZIAŁANIA

Nie możesz korzystać z Usług w jakimkolwiek celu innym niż ten, dla którego udostępniamy Usługi. Usługi nie mogą być używane w związku z jakimikolwiek działaniami komercyjnymi, chyba że są one wyraźnie zatwierdzone lub zaakceptowane przez nas.

Jako użytkownik Usług, zobowiązujesz się nie:

 • Pobierać systematycznie danych lub innych treści z Usług w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbiorów, kompilacji, baz danych lub katalogów bez naszej pisemnej zgody.
 • Oszukiwać, wyłudzać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób uzyskania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 • Obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Usług związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Zawartości lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Usług i/lub Zawartości w nich zawartej.
 • Dyskredytować, szargać lub w inny sposób szkodzić, w naszej opinii, nam i/lub Usługom.
 • Wykorzystywać jakichkolwiek informacji uzyskanych z Usług w celu nękania, znęcania się lub szkodzenia innym osobom.
 • Korzystać w niewłaściwy sposób z naszych usług pomocy technicznej lub przesyłać fałszywych zgłoszeń dotyczących nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
 • Korzystać z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami.
 • Angażować się w nieautoryzowany framing Usług lub linkowanie do nich.
 • Przesyłać lub przekazywać (lub próbować przesyłać lub przekazywać) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłego publikowania powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie z Usług przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, upośledzają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie, cechy, funkcje, działanie lub konserwację Usług.
 • Angażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub używanie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
 • Usuwać informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Treści.
 • Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę lub używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
 • Przesyłać lub przekazywać (lub próbować przesyłać lub przekazywać) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przekazywania informacji, w tym między innymi czystych formatów wymiany grafiki („gifs”), pikseli 1 × 1, błędów internetowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń (czasami określanych jako „oprogramowanie szpiegujące” lub „pasywne mechanizmy gromadzenia danych” lub „pcms”).
 • Zakłócać, przerywać lub powodować nadmierne obciążenie Usług lub sieci lub serwisów połączonych z Usługami.
 • Nękać, denerwować, zastraszać ani grozić żadnym z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w świadczenie jakiejkolwiek części Usług na rzecz użytkownika.
 • Podejmować prób obejścia jakichkolwiek środków Usług mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Usług lub jakiejkolwiek ich części.
 • Kopiować lub dostosowywać oprogramowania Usług, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
 • Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób stanowiącego część Usług.
 • Z wyjątkiem przypadków wynikających ze standardowego korzystania z wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używać, uruchamiać, rozwijać lub rozpowszechniać jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów, w tym między innymi pająków, robotów, narzędzi do oszustw, scraperów lub czytników offline, które uzyskują dostęp do Usług, ani używać lub uruchamiać jakichkolwiek nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 • Korzystać z usług pośrednika lub agenta ds. zakupów w celu dokonywania zakupów w ramach Usług.
 • Korzystać z Usług w sposób nieuprawniony, w tym gromadzić nazwy użytkowników i/lub adresy e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 • Korzystać z Usług w ramach jakichkolwiek działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób korzystać z Usług i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.
 1. WKŁAD GENEROWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Usługi nie oferują użytkownikom możliwości przesyłania ani zamieszczania treści. Możemy jednak dać Ci możliwość tworzenia, przesyłania, zamieszczania, wyświetlania, przekazywania, wykonania, publikowania, dystrybuowania lub transmitowania treści i materiałów do nas lub na Usługi, w tym, lecz nie tylko, tekstu, pisma, wideo, dźwięku, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii, danych osobowych lub innych materiałów (dalej „Wkłady”). Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług oraz na stronach trzecich. Dlatego też, wszelkie Wkłady, które przesyłasz, mogą być traktowane zgodnie z Polityką Prywatności Usług. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Wkłady, niniejszym oświadczasz i zapewniasz, że:

 • Tworzenie, dystrybucja, przekazywanie, publiczne wyświetlanie lub wystawienie, a także dostęp, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie narusza i nie będzie naruszać praw własnościowych, w tym, lecz nie tylko, praw autorskich, patentowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani praw moralnych żadnej strony trzeciej .
 • Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i upoważnienia do korzystania i umożliwiania nam, usługom oraz innym użytkownikom usług korzystanie z Twoich Wkładów w dowolny sposób przewidziany przez usługi i niniejsze Warunki Użytkowania.
 • Masz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie od każdej zidentyfikowanej osoby w Twoich Wkładach, aby użyć nazwy lub podobizny każdej takiej zidentyfikowanej osoby, umożliwiając włączenie i używanie Twoich Wkładów w dowolny sposób przewidziany przez usługi i niniejsze Warunki Użytkowania.
 • Twoje Wkłady nie są fałszywe, nieprecyzyjne ani wprowadzające w błąd.
 • Twoje Wkłady nie są nieproszoną lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami ani innymi formami nagabywania.
 • Twoje Wkłady nie są obsceniczne, lubieżne, wyuzdane, brutalne, nękające, oszczercze, zniesławiające lub w inny sposób budzące zastrzeżenia (określone przez nas).
 • Twoje Wkłady nie wyśmiewają, nie ośmieszają, nie zniesławiają, nie zastraszają ani nie obrażają nikogo.
 • Twoje Wkłady nie są używane w celu nękania ani grożenia (w prawnych znaczeniu tych terminów) jakiejkolwiek innej osoby ani do promowania przemocy wobec konkretnej osoby lub grupy ludzi.
 • Twoje Wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, regulacji ani przepisu.
 • Twoje Wkłady nie naruszają praw prywatności ani praw do wizerunku żadnej strony trzeciej.
 • Twoje Wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani innych przepisów mających na celu ochronę zdrowia lub dobrostanu nieletnich.
 • Prawidłowości Twoich Wkładów nie obejmują żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, narodowością, płcią, preferencjami seksualnymi ani niepełnosprawnością fizyczną.
 • Twoje Wkłady nie naruszają również ani nie zawierają odnośników do materiałów naruszających postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania ani żadnych obowiązujących przepisów prawa czy regulacji.

Każde użycie Usług, naruszające powyższe postanowienia, stanowi naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania i może skutkować, między innymi, wstrzymaniem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Usług.

 1. LICENCJA NA WNIESIENIE WKŁADU

Ty i Usługi zgadzacie się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje oraz dane osobowe, które dostarczasz, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności oraz Twoimi wyborami (włącznie z ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne informacje zwrotne dotyczące Usług, zgadzasz się, że możemy wykorzystać i udostępniać takie informacje zwrotne w dowolnym celu, bez wypłaty jakiejkolwiek rekompensaty dla Ciebie.

Nie roszczymy sobie żadnych praw własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełne prawo własności do wszystkich Twoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne oświadczenia lub reprezentacje w Twoich Wkładach dostarczonych przez Ciebie na dowolnym obszarze Usług. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje Wkłady do Usług i wyraźnie zgadzasz się nas zwolnić z jakiejkolwiek odpowiedzialności i powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoimi Wkładami.

 1. WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI

Możemy udostępnić Ci na Usługach miejsca do pozostawiania recenzji lub ocen. Przy zamieszczaniu recenzji musisz spełniać następujące kryteria: (1) powinieneś mieć osobiste doświadczenie z osobą/instytucją, której dotyczy recenzja; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwego słownictwa ani treści o charakterze obraźliwym, rasistowskim, wulgarnym lub pełnym nienawiści; (3) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień dyskryminujących ze względu na religię, rasę, płeć, narodowość, wiek, stan cywilny, orientację seksualną ani niepełnosprawność; (4) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień do działalności nielegalnej; (5) nie powinieneś być powiązany z konkurencją, jeśli zamieszczasz negatywne recenzje; (6) nie powinieneś wyciągać wniosków co do legalności działania; (7) nie możesz zamieszczać oświadczeń fałszywych lub wprowadzających w błąd; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcających innych do zamieszczania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Możemy w naszym wyłącznym uznaniu zaakceptować, odrzucić lub usunąć recenzje. Nie mamy żadnego obowiązku przesiewania recenzji ani usuwania ich, nawet jeśli ktoś uzna je za nieodpowiednie lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas popierane i niekoniecznie odzwierciedlają nasze opinie ani poglądy naszych partnerów lub powiązanych podmiotów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadną recenzję ani za żadne roszczenia, odpowiedzialność czy straty wynikające z jakiejkolwiek recenzji. Publikując recenzję, udzielasz nam niniejszym bezterminowego, niewyłącznego, ogólnoświatowego, nieodpłatnego, w pełni opłaconego, podlegającego cesji i sublicencjonowaniu prawa i licencji do powielania, modyfikowania, tłumaczenia, przesyłania za pomocą dowolnych środków, wyświetlania, wykonywania i/lub rozpowszechniania wszystkich treści związanych z recenzją.

 1. REKLAMODAWCY

Pozwalamy reklamodawcom wyświetlać swoje reklamy i inne informacje w określonych obszarach Usług, takich jak reklamy w bocznym panelu lub banery reklamowe. Po prostu udostępniamy przestrzeń na umieszczenie takich reklam, i nie mamy z reklamodawcami żadnego innego związku.

 1. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Zastrzegamy sobie prawo, lecz nie obowiązek, do: (1) monitorowania usług w celu wykrycia naruszeń niniejszych Warunków; (2) podejmowania odpowiednich działań prawnych wobec każdej osoby, która, według naszego wyłącznego uznania, narusza prawo lub niniejsze Warunki, włączając, lecz nie ograniczając się do, zgłaszania takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczenia, odmawiania, ograniczania dostępu do, ograniczania dostępności lub wyłączania (w rozumieniu technicznie wykonalnego) Twoich Wkładów lub ich części; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczenia, usuwania z usług lub dezaktywowania wszystkich plików i treści, które są nadmiernie duże lub w jakikolwiek sposób obciążają nasze systemy; oraz (5) zarządzania usługami w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i majątku oraz ułatwienia odpowiedniego funkcjonowania usług.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zależy nam na ochronie danych i bezpieczeństwie. Możesz zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, klikając na link znajdujący się w stopce strony. Korzystając z Usług, zgadzasz się podlegać naszej Polityce Prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków. Prosimy pamiętać, że Usługi są hostowane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli korzystasz z Usług z dowolnego innego regionu świata, który ma odmienne przepisy dotyczące zbierania, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, w porównaniu z obowiązującymi przepisami w Stanach Zjednoczonych, to poprzez kontynuowanie korzystania z Usług, przekazujesz swoje dane do Stanów Zjednoczonych i wyraźnie wyrażasz zgodę na przekazywanie i przetwarzanie swoich danych w Stanach Zjednoczonych.

 1. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki prawne pozostają w mocy podczas korzystania przez użytkownika z Usług. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRAWNYCH, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, DO ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB ZOBOWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH PRAWNYCH LUB JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA W USŁUGACH LUB USUNĄĆ JEGO KONTO ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE OPUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

W przypadku zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu, użytkownikowi zabrania się rejestrowania i tworzenia nowego konta pod własnym imieniem i nazwiskiem, fałszywym lub zapożyczonym imieniem i nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem jakiejkolwiek strony trzeciej, nawet jeśli użytkownik działa w imieniu strony trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazów sądowych.

 1. MODYFIKACJE I PRZERWANIA

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikowania lub usunięcia treści Usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do aktualizacji jakichkolwiek informacji na naszych Usługach. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zawieszania całości lub części Usług bez wcześniejszego powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, zmianę cen, zawieszenie lub zaprzestanie prowadzenia Usług.

Nie możemy zagwarantować, że Usługi będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy sprzętowe, programowe lub inne lub potrzebować przeprowadzenia konserwacji związanej z Usługami, co może skutkować przerwami, opóźnieniami lub błędami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawy, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestania działania lub w inny sposób modyfikowania Usług w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu bez wcześniejszego powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności wynikające z Twojej niemożności dostępu do lub korzystania z Usług w trakcie ich przerwania lub zawieszenia. Nic w niniejszych warunkach nie będzie interpretowane w taki sposób, aby zobowiązywać nas do utrzymania i wspierania Usług lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wersji w związku z nimi.

 1. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Polskim, a wykorzystanie Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Międzynarodowej Sprzedaży Towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania jest w UE i jesteś konsumentem, posiadasz dodatkową ochronę przewidzianą przez obowiązkowe przepisy prawa w Twoim kraju zamieszkania. RAYTON PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA i Ty obaj zgadzają się poddać się niewyłącznej jurysdykcji polskiego sądu, co oznacza, że ​​możesz wystąpić z roszczeniem w celu obrony swoich praw ochrony konsumentów związanych z niniejszymi Warunkami Użytkowania w Polsce lub w kraju UE, w którym mieszkasz.

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Negocjacje Nieformalne

W celu przyspieszenia rozwiązania i ograniczenia kosztów jakiegokolwiek sporu, kontrowersji lub roszczenia wynikającego z niniejszych Warunków Użytkowania (każdy „Spór” i zbiorowo „Spory”), które zgłaszasz zarówno Ty, jak i my (indywidualnie „Strona” i zbiorowo „Strony”), Strony zgadzają się najpierw podjąć próbę negocjacji sporu (z wyjątkiem Sporów wyraźnie przewidzianych poniżej) nieformalnie przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego. Takie negocjacje nieformalne rozpoczynają się po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od jednej Strony do drugiej Strony.

Arbitraż wiążący

Wszelkie spory wynikające ze stosunków między Stronami niniejszych Warunków Prawnych będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Regulaminem Wewnętrznym Europejskiego Sądu Arbitrażowego będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażu z siedzibą w Strasburgu, które obowiązują w momencie złożenia wniosku o arbitraż i których przyjęcie stanowi akceptację niniejszej klauzuli. Siedzibą arbitrażu jest Warszawa, Polska. Językiem postępowania będzie język polski. Właściwymi przepisami prawa materialnego jest prawo polskie.

Ograniczenia

Strony zgadzają się, że każdy arbitraż będzie ograniczony do sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo: (a) żaden arbitraż nie zostanie połączony z innym postępowaniem; (b) nie przysługuje żadne prawo ani upoważnienie do rozstrzygania sporu w trybie grupowym lub z wykorzystaniem procedur grupowych; oraz (c) nie przysługuje żadne prawo ani upoważnienie do wniesienia sporu w domniemanym charakterze reprezentacyjnym w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.

Wyjątki od Postępowań Nieformalnych i Arbitrażu

Strony uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym wiążącego arbitrażu w drodze nieformalnych negocjacji: (a) wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie Spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż Sporu objętego częścią niniejszego postanowienia uznaną za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki Spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd w ramach sądów wymienionych powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

 1. KOREKTY

Na stronie Usług mogą występować informacje zawierające błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność oraz różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć oraz zmiany lub aktualizacji informacji na stronie Usług w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

 1. OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE „JAK SĄ” I „JAK DOSTĘPNE”. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I KORZYSTANIEM Z NICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI USŁUG LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH POWIĄZANYCH Z USŁUGAMI I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, (3) JAKIKOLWIEK NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB UŻYCIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH PRZECHOWYWANYCH NA NICH, (4) JAKIEKOLWIEK PRZERWANIE LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z USŁUG, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ, I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PUBLIKOWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. NIE ZAPEWNIAMY, NIE POPIERAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERŁĄCZAMI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A MY NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ NAJLEPSZĄ OCENĄ SYTUACJI I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE LUB OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KONSEKWENCYJNE, PRZYKŁADOWE, INCYDENTALNE, SPECJALNE LUB KARNE STRATY, W TYM UTRATY ZYSKÓW, UTRATY PRZYCHODÓW, STRATY DANYCH LUB INNYCH STRAT POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z TWOIM KORZYSTANIEM Z USŁUG, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI POWSTAŁYCH STRAT.

 1. ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami i wydatkami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z: (1) korzystania z Usług; (2) naruszenia niniejszych Warunków prawnych; (3) jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i gwarancji użytkownika określonych w niniejszych Warunkach prawnych; (4) naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania wobec jakiegokolwiek innego użytkownika Usług, z którym użytkownik połączył się za pośrednictwem Usług. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na koszt użytkownika, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, za które użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zwolnieniu z odpowiedzialności, gdy tylko się o nich dowiemy.

 1. DANE UŻYTKOWNIKÓW

Będziemy przechowywać pewne dane, które przesyłasz do Usług w celu zarządzania działaniem Usług, jak również dane dotyczące Twojego korzystania z Usług. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, jesteś wyłącznym odpowiedzialny za wszystkie dane, które przesyłasz lub które dotyczą jakiejkolwiek aktywności, którą podjąłeś korzystając z Usług. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie takich danych, i niniejszym zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia danych.

 1. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odbywanie wizyt na Usługach, przesyłanie nam wiadomości e-mail oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, oświadczenia i inne komunikaty, które dostarczamy Tobie w formie elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail i na Usługach, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące pisemności takiej komunikacji. NINIEJSZYM AKCEPTUJESZ UŻYCIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ ELEKTRONICZNEGO DOSTARCZANIA POWIADOMIEŃ, POLITYK I DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH TRANSAKCJI ROZPOCZĘTYCH LUB ZREALIZOWANYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. Niniejszym zrzekasz się jakichkolwiek praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, reguł, zarządzeń lub innych praw w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania dokumentów w formie nieelektronicznej, oraz związanych z dokonywaniem płatności lub przyznawaniem kredytów innymi niż elektroniczne środki.

 1. INNE POSTANOWIENIA

Niniejsze Warunki oraz wszelkie polityki lub zasady eksploatacyjne opublikowane przez nas na Usługach lub dotyczące Usług stanowią całą umowę i porozumienie między Tobą a nami. Nasze zaniechanie korzystania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy przekazać wszystkie nasze prawa i obowiązki na rzecz innych w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, uszkodzenia, opóźnienia ani niemożność działania, spowodowane jakimkolwiek powodem leżącym poza naszą rozsądną kontrolą. Jeżeli którykolwiek zapis lub część zapisu niniejszych Warunków jest uznawany za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, taki zapis lub część zapisu jest uważany za odrębny od niniejszych Warunków i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejszym nie powstaje żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, stosunek zatrudnienia ani agencji między Tobą a nami w wyniku niniejszych Warunków ani korzystania z Usług. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki nie będą interpretowane na naszą niekorzyść z powodu naszego sporządzenia ich. Niniejszym zrzekasz się wszelkich i każdych obron, które możesz podnieść w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków i brak podpisu stron umawiających się na wykonanie niniejszych Warunków.

 1. KONTAKT Z NAMI

Aby rozwiązać reklamację dotyczącą Usług lub uzyskać dalsze informacje na temat korzystania z Usług, prosimy o kontakt z nami pod adresem:

RAYTON PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

HOŻA 86 / 210 WARSZAWA, WARSZAWA 00-682

Polska

Telefon: +48 536 071 872

[email protected]